Новини

Политика за обработване на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

         В качеството си на администратор на лични данни, ние, от ЦПО към Сдружение "Строителен квалификационен център" събираме данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пазим отговорно и законосъобразно. Предоставените доброволно лични данни са необходими за контакт между нас и осъществяване на качествено обслужване.

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

ü    Сключен договор за обучение между нас и Вас;

ü    Изрично съгласие от Вас - При попълване на формите за регистрация за обучение, формите за запитване на сайта ни, при изпращане на имейл към нас или чрез телефонен разговор. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

ü    При предвидено задължение по закон.

Целта на обработка на лични данни е:

ü    установяване на самоличността Ви;

ü    управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

ü    изготвяне и изпращане на сметка / фактура за услугите, които използвате при нас;

ü    изготвяне на потребителски профил;

 

Какви лични данни обработваме и как

ü При регистрация, запитване за обучение, консултация или други въпроси

Ø име и телефон - регистрацията не означава записване за обучение. Искаме да предоставим добро ниво на информирност преди да се съгласите на каквото и да е. Да сме убедени, че предложеното обучение е подходящото за вас и имате ясна представа какво ще получите от него. Обаждането е безплатна консултация, която да помогне да определим нивото на знанията ви, подходящото обучение за вас според него, дали ще помогне да постигнете целите си. В случай, че не можем да се свържем с вас, опитваме да проведем консултацията в имейл. 

Ø имейл - основен канал за комуникация. Възможност да отговорим на въпросите, запитванията ви и писмено да заявите желание да се включите в обучение. Имейлите, които изпращаме, получавате единствено след изявено желание да се включите в конкретни обучения. Няма да ви пишем по други въпроси освен по зададените. Ще ви предложим няколко последователни дати за включване, ако по някаква причина пропуснете най-скорошната.

ü По време на обучението

Ø имейл - изпращане на учебни материали, лекционни записки, примери, задачи за самостоятелна работа, видеозаписи от проведените занятия, коментари, препоръки, свързани с обучителния процес.

Ø директна връзка с лектора на вашето обучение.

Ø телефон - по време на обучението можем да ви се обадим в спешни ситуации, налагащи отлагане на занятия или при липса на контакт и участие от ваша страна в обучението.

Ø входящото образователно равнище , за включване в програма за професионално обучение, според чл.14, ал.4 от ЗПОО

Ø Общ здравен статус на кандидата за професионално обучение, изискване според чл.14, ал.3 от ЗПОО, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Ø Снимка за личен картон и Свидетелство.

ü След края на обучението

Ø Удостоверения и Свидетелства - имена, ЕГН, месторождение, гражданство. Посочените данни са задължителни атрибути в бланките на Удостоверението за професионално обучение (3 - 37) и Свидетелство за професионална квалификация (3 - 54).

 

         Възприемаме тези данни като чувствителни и се отнасяме към тях с повишено внимание и защита от злоупотреби. 

Към този момент съгласието ви може да бъде оттеглено преди издаването на документа. След издаването му не може да оттеглите Вашето съгласие за обработка на лични данни.

         При получаване на вашето удостоверение/свидетелство за преминато обучение, предлагаме вариант да ви го изпратим по куриер или поща. В случай, че се възползвате от тази възможност, се съгласявате да предоставим от Ваше име информация за контакт - име, телефон и адрес за доставка, на куриерската фирма за извършване на вашата заявка.

         За да можем да съдействаме по-адекватно по ваши въпроси в бъдеще, съхраняваме и история на нашите разговори по имейл или телефон в резюмирана форма. Не записваме телефонните обаждания. Това не са лични данни, но може би искате да знаете за тях. Освен за дейността на центъра, използваме данните ви в анонимна статистика за подобряване на качестовото на услугите.

 

Срок на съхранение на личните данни

         - Получили Удостоверение/ Свидетелство по образец на Министерството на образованието.

                   Според законовите изисквания (НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години) трябва да съхраняваме личните картони на всички курсисти, получили Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация в срок 50 години от издаването им. Няма да се свързваме с вас.

         - Преминали сте обучение и не сте получили удостоверение.

                   Съхраняваме данните за контакт с бивши курсисти за неограничен период от време. Докато изрично не оттеглите съгласието си. Няма да се свързваме с вас.

         - Преминали сте обучение и сте заявили желание да надградите знанията си в следващо обучение

                   Държим на качеството на обученията, които провеждаме. За това след края на всяко обучение, курсистите попълват анкета с впечатленията и оценките си. В нея можете да отбележите дали желаете да ви информираме за следващите курсове по пътя на вашето развитие за надграждане на знанията. Ще получавате имейли от нас с възможни дати за тези обучения в рамките на една година след края на последното преминато обучение. 

         Можете да оттеглите интереса си към обучения по всяко време в отговор на поканите ни, чрез обратен имейл или по телефона. Ще пазим информацията ви, но няма да се свързваме с вас.

 

Mожете да изразите желание да:

         - Получите информация и справка за личните данни, които съхраняваме за вас - Ще се свържем с вас на посоченият имейл с актуалната информация в нашите регистри за вас в удобен за четене PDF формат. 

         - Да промените/ актуализирате данните, които съхраняваме за вас - Ще ви изпратим потвърждение на посоченият имейл със справка за актуализираните ви данни.

         - Да заличите данните, които пазим за вас - Ще ви изпратим потвърждение на посоченият имейл, че сме ви заличили от регистрите си. Част от информацията не подлежи на заличаване, тъй като сме лицензиран от Министерството на образованието и науката учебен център. По закон поддържаме архив на преминалите обучение при нас курсисти.

         - Или комбинация от тези действия

 

Права на потребителите

         Всеки потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

         Всеки потребител има право на:

ü Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

ü Достъп до собствените си лични данни;

ü Коригиране (ако данните са неточни);

ü Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

ü Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

ü Преносимост на личните данни между отделните администратори;

ü Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

ü Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

ü Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

         Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

ü Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

ü Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

ü Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

ü Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

ü Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

         Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

ü Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

ü Обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

ü Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

ü Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на потребителя.

         Право на преносимост.

         Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

         Право на възражение.

         Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

         Жалба до надзорния орган

         Всеки потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

        

 

Вижте още...

Стартира обновеният уеб сайт на СКЦ

Вече е онлайн новият уеб сайт на Строителен квалификационен център.

Сайтът работи на адрес www.skc.bg  и е с оптимизиран достъп от всички устройства - настолни компютри, таблети, мобилни телефони и т.н.

Сайтът ще предоставя подробна информация за дейността на центъра, обученията и специалностите в удобен и елегантен вид.

За ваше удобство, сайтът предоставя електроннен формуляр за директни заявки за участие в обученията и курсовете.

Вижте още...
Абонамент чрез RSS

Log in