Обучения

.05.2024 Курс за координатор по безопасност и здраве в строителството

Участниците в курсовете за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” получават освен сертификат за преминатия курс и идентификационна карта.

Идентификационната карта, служи пред съответните институции, юридически и физически лица за персоналното удостоверяване на длъжностното лице (координатор по ЗБУТ) в съответната строителна фирма.

      

Програма за провеждане на курса

Дата:......................................

.05.2024г.

Начало:.................................

09.00ч..

Регистрация:........................

08.50ч.

Място на провеждане:.......

пл. Гарибалди, ул. "Ангел Кънчев" № 2

Лектор:.................................

инж. Христо Попиванов

Такса за участие с ДДС:....

150.00лв. - включва 2 кафе-паузи и 1 обяд

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА

 

1.

Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнението на строително монтажни работи. Трудови злополуки. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

2.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ – ДВ бр. 124/1997 г.Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.Задължения на участниците в строителния процес.

3.

Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи /ДВ бр. 37/2004 г. изм. и допъл. обн. ДВ. бр.102 от 19 декември 2006г./. Причини, принципи и основни моменти.

4.

Участници в строителния процес. Задължения на възложителя или упълномощеното от него лице.

5.

Задължения на координатора по безопасност и здраве в инвестиционното проектиране.

6.

Задължения на координатора по безопасност и здраве в процеса на изпълнение на строежа.

7.

Задължения на строителя.

8.

Задължения на техническия ръководител.

9.

Оценка на риска на работното място /офис, строителна площадка, складове и производствени помещения/

10.

План по безопасност и здраве /ПБЗ/. Срещи по безопасност. Ползване и актуализиране на плана по безопасност и здраве.

11.

Организация на безопасна работа при изпълнение но основни видове строително монтажни работи.

12.

Обхват на контрола. Дейност на координатора по безопасност и здраве на строителния обект.

13.

Обсъждане на плана по безопасност и здраве на строителния обект. Процедури по приемане на плана по безопасност и здраве. Оценка на качеството на ПБЗ. Анализ на нарушенията на ПБЗ на строителния обект.

14.

Оценка на риска. Контрол на извършената оценката на риска. Изводи, анализ и предписания на дейности за намаляване на риска.

15.

Тълкуване на актуализираната НАРЕДБА № 2 от 19.12.2006г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 

 

 ПРОГРАМА

 

 

.05.2024

от 08:50

до 09:00

 регистрация

от 09:00

до 10:30

 работна сесия

от 10:30

до 11:00

 кафе-пауза

от 11:00

до 12:30

 работна сесия

от 12:30

до 13:00

 обяд

от 13:00

до 14:30

 работна сесия

от 14:30

до 15:00

 кафе-пауза

от 15:00

до 16:00

 раздаване на сертификати, дискусия

Моля, след изпращане на заявката за участие, да позвъните на телефон 0877747969 за потвърждение за получаването й.

Заявка за участие

Log in