Дейност

Строителният Квалификационен Център /СКЦ/ е лицензиран на 21.07.2004г. от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/ и става пълноправен юридически субект с право да обучава, квалифицира и преквалифицира изпълнителски и ръководни кадри по съответни професии и специалности в областта на строителството.

Поставените цели пред юридическия субект са усъвършенстване на специализираните знания и умения на ръководните и изпълнителски кадри в проектирането и строитеслтвото, а така също повишаване на тяхната конкурентноспособност в страната и чужбина посредством непрекъснато професионално обучение. 

Предметът на дейност на Строителен Квалификационен Център е организиране и осъществяване на мероприятия за повишаване на професионалната квалификация по новите технологии, материали, машини, съоръжения и др. в строителния бранш. 

Професионалното обучение в СКЦ се провеждат съгласно ДОИ (държавно общообразователни изисквания) възоснова на закона за Професионално образование и обучение и полученият лиценз. Самото обучение е изцяло съобразено с одобрените програми и учебни планове по отделните професии от НАППО и ГД "ИДТН".

3.  Курсове по „Здравословни и безопасни условия на труд” за изпълнителски кадри;

Наред с провеждащото се професионално обучение СКЦ ежемесечно провежда курсове по "Здравословни и безопасни условия на труд". С оглед намаляване трудовите злополучки и реален обхват на рисковете на работните места на изпълнителските кадри, се провеждат два курса, съгласно регламентирани нормативни наредби  

 - Курс за "Координатор по безопасност и здраве в строителството" 

 - Курс за "Длъжностно лице по безопасност и здраве" 

 Добиването на изискуемите познания от участниците в курсовете, определно допринася за взимането на адекватни решения в етапа на проектирането и в етапа на строителството. 

 Традиционно, всеки месец се провеждат семинари, чиято тематика обхваща събития с актуална значимост за даден период от време. 

Log in