Международни проекти

Проект „ Високи токчета: Възможности пред жените в сектор строитеслтво”

2012-1-BG1-LEO05-06924

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Камарата на строителите в България е координатор по проекта от програмата за „Учене през целия живот” на Европейския съюз, подпрограма „Леонардо да Винчи”, мярка „Трансфер на иновации” на тема: „Възможности за жените в строителството” - ‘High Heels’.

Партньори на Камарата са: „Militos emerging technologies & services” – център за професионално обучение и „Oln learning” – Гърция, Център за изследвания и иновации „Stejar” - Румъния, RNDO Ltd. – Кипър, „RC Professional Centre Ltd” – България и Строителен Квалификационен Център - Център за професионално обучение – България.

Главната цел на проекта ‘High Heels’ е да се бори с дискриминацията и стереотипите на работното място, да преодолява недостига на умения чрез повишаване квалификацията на жените в строителния бранш, както на управленско ниво, така и на ниво служител, с което да им осигури възможност да останат и постигнат напредък в сектора.

 Проектът, който лежи  в основата на ‘High Heels’, е на  Университета „Салфорд” в Манчестър. Той  прехвърля границите на Великобритания и печели две награди: „Най-добра обучителна програма” 2010 г. и „Жените и професионалното им развитие”.

Проектът ‘High Heels’ дава на жените, работещи в областта на строителството,  необходимите умения, които да им помогнат ефективно да се справят с професионалните изисквания на работното място, подпомага ги в обучението и повишава самочувствието им, като по този начин ги подкрепя в тяхното кариерно развитие.

С цел да се разработи и приложи една полезна и ефективна програма за обучение, проектът ‘High Heels’ провежда първични изследвания, които да идентифицират съществуващите инициативи за обучение и най-добри практики в страните по проекта и ЕС-27. Целевите групи и заинтересовани страни се включват от самото начало, за да се гарантира адекватен подход при предоставянето на обучение.                                                                                      

Проектът има за цел: да подпомага и насърчава комуникацията, управленските и лидерски умения на жените, работещи в строителството; да разработи  актуализирана и адаптирана програма за обучение, за да отговори на нуждите на целевите групи в целевите страни (т.е. България, Гърция, Румъния); да развива смесена методология за обучение (т.е. лице в лице и онлайн) и да изготви  две пълни смесени програми за обучение - една за мениджъри и друга за служители; да провежда пилотни обучения в държавите, работещи по проекта (България, Гърция, Румъния), с цел оценка и актуализация на програмите за обучение.  

Уменията, в които се обучават жените ръководители и служители, стъпват върху основите на най-съвременните изследвания в позитивната психология -  силен подход, успех, управление на хора, отговорност  и изграждат качества като:

За мениджъри - лидерство, наставничество, откриване на силни страни, комуникация, водене на преговори, разрешаване на конфликти, мотивация, разказвачески умения, уважение, слушане, непрекъснато личностно развитие, емоционално съзнание, поставяне на цели, планиране на действията, управление на времето, осигуряване на обратна връзка.

За служители - идентификация на силните страни, комуникация, самоувереност в слушането, емоционално съзнание, поставяне на цели, планиране на действията, управление на времето, получаване на обратна връзка.

От години Европейската комисия се опитва да възроди дебата за мястото на жените в управлението на големите фирми. В някой страни (Норвегия, Испания, Франция, Италия, Белгия, Швейцария, Холандия) вече има задължителна квота за жени в бордовете, която трябва да се спазва по закон от компаниите на борсата. Различни изследвания сочат, че големите компании, които имат повече жени в бордовете си, се радват на повече приходи и разтеж. Имайки предвид факта, че над 55% от завършващите университет са жени, то дебатът защо те не достигат до високите етажи на управление е релевантен, но подходът изглежда спорен. Аргументите против задължителните квоти са разумни – така жени с недостатъчни знания може да получат достъп до позиции, които изискват значителен опит; компаниите разглеждат тези изисквания като намеса в техните решения относно управлението, която няма нищо общо с реалността, и т.н.

Интересно е, че България не изостава значително от Европейската тенденция за умерено присъствие на жените в бордовете на фирмите (страните на върха на класацията са тези със законови задължения, т.е. има нормативна причина). Нещо повече, за последните две години тенденцията у нас е за увеличаване присъствието на жени в управлението на големите компании, което за разлика от Франция, Холандия и Швеция се случва по естествен начин в резултат на решенията на самите фирми. Въпреки липсата на квоти и задължения за фирмите българските големи компании виждат достатъчно причини да назначават жени в бордовете си.

Дали различните подходи имат положителен резултат спрямо усилията и вложените ресурси, зависи от гледната точка, но е добре преди да се предприемат каквито и да са стъпки да се знае статистиката, която показва реалната картина в България:

 • Жените в България са 51,3%
 • 80 години  е очакваната продължителност на живота през 2011г. на жена на 60 годишна възраст.
 • 1.4 млн.са заетите жени през 2011г. или 42% от всички над 15 годишна възраст.
 • 91% от заетите през 2011г. са нает персонал, като почти 30% от тях работят в обществения сектор.
 • 21% от женитепрез 2011г. са заети в преработващата промишленост, следва сектора на търговията (20%)
 • 157 хил. (10%) са безработните жени през 2011г., а мъжете търсещи работа са 215 хил. Души (12,3%)
 • 200 хил. са мигрирали в друго населено място за последните 10 години, в сравнение с 174 хил. Мъже
 • 1.24 млн. са жените пенсионери през 2011г., в сравнение с 0.93 млн. мъже.
 • 56,7 години е средната ефективна възраст за пенсиониране за жените през 2011г., докато при мъжете е 57,1г.
 • 289 хил. жени, не са икономически активни, защото са заети с домашни или смейни задължения.

Според наскоро публикуван доклад на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие)  за предприемачеството през 2012г, жените в България, който създават работа за себе си и наемат други хора , са два пъти по малко от мъжете. Жените работодатели през 2011г. са 32 хил. души, което е около 2% от всички заети жени на фона на 5% от мъже работодатели. Всъщност това е положението в повечето европейски страни и не може да се обясни с някаква българска особеност, като апатия, липса на умения и знания.

В аспекта равноправието на жените, категорично се приема директното увеличаване на производството и благосъстоянието чрез пазара на труда. Ако само мъжете работят, означава, че икономиката ползва само половината от наличната работна сила и повечето жени на ръководни длъжности е ключовият фактор за икономически растеж.                                                                                

ПРОЕКТ ЛЕОНАРДО - ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ 

РАБОТА ПО ВЪЖЕН СПОСОБ

Строителният Квалификационен Център съвместно с партньори от България, Румъния и Франция  участваше по проект Леонардо „Трансфер на иновации – „Работа по въжен способ”. Този проект приключи след двугодишна работа, която обхващаше организацията на работата на въже, пазара на труда, функциите на работещите на въже и професионалното обучение на България, Румъния и Франция. Беше създаден партньорски екип от трите страни, в него участваха:

 • професионални организации: САРЕВ от Франция, АРАС от България и АPAUR от Румъния.
 • по едно предприятие, представляващо сектора: EVEREST от Франция, АСПЕН от България и ALPIN EXPERT от Румъния.
 • университети и организации за професионално обучение от всяка държава.

Проектът се състоеше в пренос на френска квалификация към двете страни бенефициенти, Румъния и България, при адаптирането и към специфичния контекст на всяка страна, с оглед въвеждането на хармонизирани за трите страни техники за работа чрез въжен достъп.

В България от 2002г. съществува обучение за работа чрез въжен достъп, осигурено от организации и предприятия, но няма единен справочник на професионалните дейности и на компетентностите. Проектът даде възможност да се създадат справочник на дейностите и компетентностите, програма за обучение, ръководство за добри практики. Изработените документи са съобразени с Европейската Квалификационна Рамка и са предоставени на професионалистите в областта на работата чрез въжен достъп.

В Румъния тази квалификация съществува - професията на утилитарния алпинист е вписана в Класификацията на длъжностите в Румъния под номер 712 920 от 2005г. Квалификацията не е променяна оттогава. Румъния е част от ЕС от 2007г., а техниките, както и правилата за безопасност са се развили от 2005г. Преработването на професионалния стандарт, както и създаването на учебна програма се явяват като необходимост за професионалистите от сектора. Проектът позволява  реализирането на тези цели.

Във Франция справочник на професионалните дейности, както и справочник на професионалната квалификация съществуват от създаването на професионалната квалификация "техник кордист" през 1997г. Проектът дава възможност да бъдат усъвършенствани справочниците.  

Log in