За нас

Строителният Квалификационен Център /СКЦ/ към ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВAНЕ „ПОДКРЕПА”  е лицензиран на 21.07.2004г. от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/ и е  пълноправен юридически субект с право да обучава, квалифицира и преквалифицира изпълнителски и ръководни кадри по съответни професии и специалности в областта на строителството.

Целите на СКЦ  са свързани с усъвършенстване на специализираните знания и умения на ръководните и изпълнителски кадри в проектирането и строителството, а така също повишаване на тяхната конкурентноспособност в страната и чужбина посредством непрекъснато професионално обучение. Предметът на дейност на Строителен Квалификационен Център е организиране и осъществяване на мероприятия за повишаване на професионалната квалификация по новите технологии, материали, машини, съоръжения и др. в строителния бранш. Професионалното обучение в СКЦ се провежда съгласно ДОИ (държавно общообразователните изисквания). 

Центърът притежава лиценз за обучение по:

1.  Строител - 582030

   1.1    специалност  “Кофражи” - 5820302

   1.2    специалност  “Армировка и бетон” - 5820303

   1.3    специалност  “Зидария” - 5820304

   1.4    специалност  “Мазилки и шпакловки” - 5820305

   1.5    специалност  “Вътрешни облицовки и настилки” - 5820306

   1.6    специалност  “Външни облицовки и настилки” - 5820307

   1.7    специалност  “Бояджийски работи” - 5820309

   1.8  специалност  “Строително дърводелство” - 5820310

   1.9  специалност  “Строително тенекеджийство” - 5820311

   1.10  специалност  “Покриви”- 5820312

2. Помощник в строителството - 582080

2.1. „Основни и довършителни работи” - 5820801

3.  Строител – монтажник - 582040

   3.1    специалност  “Стоманобетонни конструкции” - 5820401

   3.2    специалност  “Метални конструкции” - 5820402

   3.3    специалност  “Сухо строителство” - 5820403

3.4.   специалност  “Дограма и стъклопоставяне” - 5820404

4.   Монтажник на ВиК мрежи - 582050

   4.1    специалност  “Вътрешни ВиК мрежи” - 5820501

   4.2    специалност  “Външни ВиК мрежи” - 5820502

5.   Пътен строител - 582060

5.1    специалност  “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” - 5820601

6.   Пещостроител  - 582070

6.1    специалност  “Пещостроителство” - 5820701

7.   Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации - 582040

   7.1    специалност  “Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна” - 5820409

8.   Монтьор на подемно – транспортна техника - 525060

   8.1    специалност  “Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” - 5250601

8.2   специалност  “Подемно – транспортна техника с електрозадвижване” - 5250602

9.   Оператор на компютър - 482030

9.1   специалност  “Текстообработване” - 4820301

10.   Озеленител - 622020

   10.1     специалност  “Парково строителство и озеленяване” - 6220202

11. „Заварчик” - 521090

   11.1 „Заваряване” - 5210901

        -  Ръчно електродъгово заваряване

        -  Мак – миг – заваряване

        -  Виг – заваряване

        -  Газокислородно заваряване и рязане

  11.2 „Машинно заваряване на полиетиленови тръби”

Наред с провеждащото се професионално обучение, СКЦ ежемесечно провежда курсове по "Здравословни и безопасни условия на труд" и “Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”. Участниците в тези мероприятия получават освен удостоверения за преминатия курс, идентификационна карта. Също така организира обучения по ключови компетентности, а именно: „Обществени и граждански компетентности“, „Инициативност и предприемачество“, „Дигитална компетентност“. Въпросните мерояприятия задължително се съпровождат  с предварително подготвени помощни материали и CD дискове, които изцяло представят поднесената информация от лекторите и нормативните наредби. Подготвените филми, нагледните материали и съпътстващите тестове за курсовете, допълват атрактивността на горепосочените мероприятия. От лиценизрането на СКЦ до настоящия момент преминалите  участници в различните обучителни мероприятия са над 7000 човека. Всеки един от тези обучаеми е бил обезпечен с горепосочените материали и съответните удостоверения за преминатия курс.

Строителния Квалификационен Център е работил  с партньори от Франция, Румъния, Кипър, Гърция работи по проекти от  програма „Леонардо да Винчи”  същите са свързани с обучението, хармонизирането и утвърждаването на обучителни материали, методически ръководства, анализи и т.н. Изследваните проблеми касаят „Работа чрез въжен способ на височина” и „Възможностите пред жените в сектор строителство”.

Динамичното развите на науката и високите технологии, поставят пред СКЦ непрекъснати предизвикатеслтва, за това същият се стреми да обедини усилията си в овладяването на по-качествено и по-добро обучение, като част от европейското.

 

Log in